Friday, October 27, 2017

AKSARA BALISang sutasoma dados caru
Wenten katuturan sang purusada, prabhu yaksa ring ratna kanda. Ida praya ngatu rang punagi ring ida bathara kala, antuk para ratu satus diri. Kocap ida wawu polih para ratu wantah sia dasa diri mika ngawinang ida nglurung jagat singha lane praya ngejuk sang prabhu jayawikrama saantukn ida sang prabhu jaya wikrama kali ntang sura wira  ring payudan, raris yudane rames pisan kadi sagara angalun, suaran kuda, gajah lan raksasane kadi ombake ngrebahang gunung. Duaning asa punika yudhane, sang jaya wikrama seda, atman idane raris ngungsi suarga loka. Nika ngawinang sang purusada kalintang kosekan ring kahyun. Saantukan asapunika sang purusada nglurug jagat wider bane, ngantos sang prabu keni cidre raris kabrata lan kageseng.
Sasampune jangkep polih ratu satus diri, irika sang purusada waw
u ngaturang punagi punika ring ida batara kala. Ida batara kala nenten nerima punagi punika santukan nenten madaging prabu hastina ida sang sutasoma tan asue sang prabu purusada lan bala wadua rak sasane raris nglurug jagat hastinane praya ngejuk sang sutasoma. Kocap sang sutasoma duke punika ri kala mapi kahyun nabdabang indik karahayuan jagat. Antuk kawelasan idane ngaksi jagat hastinane karusak, ida makahyun ngerahang angga mangda sang purusada jangkep nau-nau punegi tur jagat hastinane prasida rahayu asapunika wantah kadarman sang nglaksanayang Buddha titta, patut ngardiang kirti waka larapan makolehang pamargi nincapang Buddha loka.
Sakewanten para tanda mantra, bandanda raputrane nenten matutang kahyun sang suta soma asapunika raris sagrehan kakuru ksetra mapagat ring bala wadua raksasa panjak sang purusadane. Yudane yukti rames bala wadua sang purusadane lilih, akeh sane kapad emang, makadi prabhu megada lan prabhu awangga kasedayang antuk sang dasa bahu. Santukan asapunika sang purusada kroda raris mamurti anggane saksat gunung maha meru, prabhune rwangatus, baune rua.
ngewu,  sami mangagem sanjata bajra, gada, musala, cakra, candra asa muang trisula, tur ngamedalang geni ngalad alad. Bala wadua hastinane akeh sane geseng, pondok, taru tegal sane nampek ring kuru ksetra  sami geseng tanpa gantulan. Sang sutasoma sane kairing antuk sang suci tra pinaka santi ngrauwin payu ddane ring kuru ksetra.
Sapangrauh ring kuru ksetra kapanggih sang purusada kantun mamurti, anggane ageng ngmedalang geni mangalad-alad, irika sang sutasoma mangarepang, pramangkin apine dados toya lintang tis, sami sane padem mawali murip, asing kacingak paripurna malih, irika sang purusada ngujanin sang sutasoma antuk panah nanging sami sanjatane manah minakadi cakra dados tunjung, kunta dados pundak, langkat dados semining gadung, bajra dados mas manic, mangkin ida sang purusada sampun keni anjana wi mala raris rebah tan sida mamurti kadi jati mula. Sasampune sang purusada kasusupan buddhi, satwam, angkara murkan idane ical raris metangi tur ngelut sukun sang sutasoma, nunas ampura miwah nenten makahyun ngaturang sang sutasoma ring bathara kala. Sang sutasoma pikedeh mangda katurang. Para retune sane satus mangda kalebang. Sasampune pararatune kalebang, sang sutasoma raris katurang ring bathara kala, Bathara kala kadang pisan raris nyempel sang sutasoma antuk sanjata, nanging sami sanjatane tan nenten miuntulin, krodane tan sipi raris nyuti rupa dados naga agung, nguntal sang sutasoma, nanging wau cokor idane kawenten prasidha  kauntal sampun madasa kawanegan, dening kasusupan manah suci,  loba angkarane matinggal kagentosin antuk, walas asih. Sang sutasoma raris ka medaling, bathara kala sampun kadi jati mula, raris nyumbah, napi nunas maguru  ring sang sutasoma.

Karingkas saking tunjung merta


Olih : I Ketut Sukrata

No comments:

Post a Comment