Thursday, September 13, 2018

Contoh soal UTS Bahasa Bali Kelas 9 Kurikulum 2013PENILAIAN TENGAH SEMESTER GANJIL

Mata Pelajaran          : Bahasa Bali
Kelas                           : IX
Tahun pelajaran        : 20172018/2019


Pituduh
I.     Cawis pitaken nomor 1 ngantos 11 ring sor puniki mangdane patut!
1.      Teks sane daging ipun  madaging  aedan acara  kawastanin……
2.      Indayang surat  struktur daging  teks  pangenter baos ……
3.      Ritatkala nyurat  teks pengenter baos   ring paletan pamahbah  patut kawedar indik ……
4.      Ring paletan pemuput  penganter baos patut  medaging indik …..
5.      Indayang sambatang agem-ageman   sane kabuatang ritatkala  maktayang  pengenter baos……
6.      Indayang telatarang   tattwa performance  sajeroning  maktayang  teks pengenter baos……
7.      Sapasira  sane patut  ngalestariang basa Baline punika……
8.      Sapunapi pidabdab   sane patut kamargiang  mangda basa Baline prasida  lestari ring jagat  bali……
9.      Napi sane  ngawinang  iraga  rumasa meweh mabaos  ngangge  Bahasa bali……
10.  Indayang sambatang  undang-undagan  kruna basa baline  manut anggah ungguhin basa……
11.  Napi ngawinang  basa bali drue  kabaos basa  unik …..

II.   Indik pitaken nomor 12 ngantos 14  ngerereh  padanan kruna (lian raos)  sajeroning kruna  sane macetak sendeh/tebel sajeroning lengkara ring sor  puniki!
12.  Majeng ring pemedek sareng sami  mangda sampun sayaga  ring piranti pamuspayan.
13.  Pinaka  dudonan acara   ring panguntap  kantor kepala desa sampun kamargiang.
14.  Para sisia   sareng sami   patut nglaksanayang   sekancan pituduh   bapak Gurune.

III.    Indik soal nomor 15  ngantos  17  ngerereh tungkalikan kruna sane macetak sendeh/tebel sajeroning lengkara ring sor  puniki!
15.  Paplajahan puniki jagi lanturang bapak Guru rahina benjang.
16.  Yening  wenten iwang atur titiang, tiang nunas  geng rena sinampura.
17.  Maka panguntat paplajahan  ngiring sareng sami ngaturang parama santih.

IV.    Indik pitaken nomor 18 ngantos 20 ngerereh wirasa kruna  sane macetak sendeh/tebel manut anggah ungguhin basa  sajeroning lengkara ring sor puniki
18.  Ida pedanda tonin titiang nyongkok  ring sisin telabahe.
19.  Anak Agung Ngurah  sampun   rauh saking duranegara.
20.  Ni Luh Sekar  sampun padem tigang rahina  sane sampun lintang.


No comments:

Post a Comment