Wednesday, October 17, 2018

Ciri-ciri Orang yang Dipengaruhi Sigfat Rajas


1.       Ciri-ciri Orang yang Dipengaruhi Sigfat Rajas

Seseorang yang dipengaruhi oleh sifat Rajas dalam kehidupannya dapat menjadikan orang tersebut berprilaku aktif, agresif, dan inovatif.

Terdapat sloka-sloka :
Dalam pustaka suci Manawa Dharma sastra XII. 32
Arambha rucita ‘ dhairyam asatkarya parigrahah
Wisayopasewa cajasram rajas am guna laksanam
Artinya :
Sangat bergairah melakukan tuga-tugas pekerjaan kurang di dalam ketekunan, melakukan perbuatan-perbuatan berdosa dan seklalu terikat akan kesenangan-kesenangan jasmani,  semuanya merupakan sifat rajas.

No comments:

Post a Comment